807354389340702

Reglement Philips Reviewactie zomer 2017

 

→ Terug naar wedstrijdpagina

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: “Reglement”) regelt de wedstrijd “Philips Reviewactie 2017” (hierna: “Wedstrijd”) georganiseerd op de website van de Organisator op URL https://www.dmlights.be/philips-reviewactie-zomer-2017.l (hierna: “Website”), door C.V.B.A. De Meuter Paul Elektriciteit met maatschappelijke zetel te Industriepark 13B, 2220 Heist-op-den-Berg, ingeschreven bij de KBO met nummer 0436.220.678 en met BTW-nummer BE0436.220.678 (hierna: "Organisator”).

1.2 Dit Wedstrijdreglement kan steeds geraadpleegd worden op de website van de Organisator op URL https://www.dmlights.be/reglement-philips-reviewactie-zomer-2017.l. Deelname aan deze Wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van dit Wedstrijdreglement.

1.3 Deze Wedstrijd loopt van 1 augustus om 0u00 tot 11 september 2017 om 0u00 (hierna: “Duurtijd”).

Artikel 2 – Deelnemingsvoorwaarden

2.1 Mogen deelnemen, maar worden uitgesloten van winst:

1) Personen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij de organisatie van deze Wedstrijd, daarin zonder beperking begrepen, medewerkers van de Organisator, personeel van het eventueel toezichthoudend gerechtsdeurwaarderskantoor, medewerkers van derden die rechtstreeks hebben meegewerkt aan de organisatie van deze Wedstrijd;
2) Familieleden tot in de eerste graad van voormelde personen;
3) Eenieder die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn is als voormelde personen.

Artikel 3 – Verloop van de Wedstrijd

3.1 Algemeen:

Deelnemers aan de Wedstrijd dienen binnen de opgegeven Duurtijd een goed onderbouwde productreview te plaatsen over hun aangekochte Philips, Massive of Lirio product dat deel uitmaakt van de door ons opgestelde verzameling producten. Deze lijst deelnemende producten is te vinden op https://www.dmlights.be/filter?promotions=philips-review-actie-2017.

De review moet op de productpagina van de Organisator gepubliceerd worden.

Deelnemers moeten het product aangekocht hebben bij de Organisator.

3.2 Aanduiding Winnaars:

De Winnaars worden aangeduid tussen de Deelnemers op basis van hoe gefundeerd en uitgebreid de geplaatste productreview is. Een onafhankelijke jury zal op objectieve wijze beslissen over deze factoren en de Winnaars aanduiden. Op 12 september 2017 zal de Organisator de Winnaars aanduiden.

De Winnaars worden persoonlijk verwittigd per e-mail op het door hen aangegeven e-mailadres met een persoonlijke uitnodiging om hun Prijs in ontvangst te nemen.

Daarnaast wordt hun identiteit bekendgemaakt op de Website en Facebookpagina van de Organisator.

Indien u niet één van de Winnaars bent, zal u hiervan niet op de hoogte gebracht worden.

Artikel 4 – Prijzen

4.1 Prijzen:

Met de Wedstrijd kunt u volgende prijzen winnen:
9 x terugbetaling van aangekochte Philips, Lirio of Massive product(en).

De terugbetaling beperkt zich ongeacht het aantal producten tot een maximumwaarde van € 500.

Terugbetaling is beperkt tot de producten waarvoor een door de jury verkozen review werd geplaatst.

Een deelnemer kan maximum 1 terugbetaling winnen. Per adres kan slechts 1 terugbetaling gewonnen worden.

De Organisator behoudt zich het recht voor om een aangeboden Prijs te vervangen door een gelijkaardige Prijs van dezelfde waarde.

4.2 Voorwaarden:

Deze Prijzen kunnen niet worden ingeruild voor een tegenwaarde in andere goederen. Een Prijs is niet overdraagbaar, ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.

De Organisator biedt geen enkele garantie met betrekking tot een Prijs of de bruikbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid ervan voor welk doel dan ook en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor annuleringen of verschuivingen van bepaalde activiteiten. De Organisator kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen Prijs.

4.3 Overhandiging Prijs:

De Winnaars krijgen via e-mail een melding dat ze de Prijs hebben gewonnen. Winnaars dienen zich binnen de 14 dagen na dergelijk bericht te melden bij de Organisator.

4.4 Verificatie:

De Organisator behoudt zich het recht voor om bij opeising van de Prijs, de vervulling van de Wedstrijdvoorwaarden door de Winnaar te controleren, onder meer via identificatie van de Winnaars door voorlegging van de identiteitskaart. Indien de registratiegegevens niet overeenstemmen met de identiteitskaart, wordt de prijs niet overhandigd en zal deze aan een andere persoon worden toegekend.

4.5 Alternatieve uitreiking:

Bij het niet opeisen van de Prijs binnen 14 dagen volgend op het bericht van bekendmaking aan de Winnaar, vervalt het recht van de Winnaar op de Prijs. De Organisator behoudt zich het recht voor om niet-afgehaalde Prijzen in te houden.

Artikel 5 – Diskwalificatie, Opschorting of Annulering

5.1 Diskwalificatie:

Elke inbreuk op dit Wedstrijdreglement of elke fraude leidt tot de diskwalificatie van de Deelnemer. De Organisator kan een Deelnemer diskwalificeren bij duidelijke en redelijk gegronde vermoedens van inbreuk op dit Wedstrijdreglement.

De Deelnemers die gediskwalificeerd worden zullen onverwijld en permanent worden uitgesloten en mogen niet meer deelnemen aan de Wedstrijd. In al deze gevallen zullen de beslissingen van de Organisator definitief zijn en daartegen staat geen beroep open.

5.2 Overmacht:

De Organisator behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd te verkorten, op te schorten, te wijzigen of te annuleren in geval van enige reden onafhankelijk van haar wil of in geval van overmacht waarbij het vervolgen van de Wedstrijd overeenkomstig huidig Wedstrijdreglement onmogelijk is geworden, onder meer in geval van de slechte werking van het Internet of enig ander probleem in verband met de telecommunicatienetwerken, de computers of servers, Internet providers, informatica-systemen of computerprogramma’s.

5.3 Voorbehoud:

De Organisator behoudt zich bovendien het recht voor om de Wedstrijd te verkorten, op te schorten of te verlengen of om de deelnemingsvoorwaarden, de prijzen of elke andere modaliteit ervan op elk ogenblik en naar eigen inzicht en goeddunken te wijzigen, zelfs buiten enige situatie van overmacht en zonder dat de Deelnemers op grond hiervan enig verhaalrecht krijgen ten aanzien van de Organisator.

Artikel 6 – Kosten

De volledige kosten voor deelname aan de Wedstrijd (internetverbinding,...) zijn volledig ter uwen laste. In geen geval kan u de kosten voor uw deelname terugvorderen van de Organisator.

De Organisator stelt alles in het werk om de Website steeds beschikbaar te houden maar zal niet verantwoordelijk gesteld worden voor onderbrekingen te wijten aan overmacht.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 De Organisator is niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zich voordoet in het kader van de deelname aan de Wedstrijd, van gelijk welke aard en met gelijk welke oorzaak, oorsprong of gevolgen, zelfs wanneer zij is verwittigd van het risico op dergelijke schade, inbegrepen schade veroorzaakt ingevolge een onderbreking of slechte werking van het Internet of van de computer van een Deelnemer of persoon of bedrijf betrokken bij de organisatie van de Wedstrijd of enig ander probleem in verband met de telecommunicatienetwerken, de computers of servers, Internet providers, informaticasystemen of computerprogramma’s; het gebruik van de Facebookpagina, inbegrepen iedere afwijking of virus die de informatica uitrusting of andere goederen van de Deelnemer zouden kunnen infecteren en/of beschadigen.

7.2 Indien de Wedstrijd ten gevolge van het gedrag van één van de Deelnemers beëindigd zou worden, behoudt de Organisator zich het recht voor om voor de geleden schade een vergoeding te vorderen.

7.3 Buiten de gevallen van zware of opzettelijke fout kunnen de Organisator, noch haar personeel, noch enige derde waarop zij voor de organisatie van de Wedstrijd beroep gedaan heeft, aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade van welke aard ook die zou ontstaan naar aanleiding van de deelneming aan of van de organisatie van de Wedstrijd, de aanduiding van de Winnaars en het al of niet toewijzen van de Prijzen. De aansprakelijkheid van de in dit lid vernoemde partijen kan in geen geval verhoogd worden ingevolge enige wijziging, schorsing of beëindiging van de Wedstrijd, zoals vermeld in het vorige lid.

7.4 Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor een verplichting of aansprakelijkheid van de organisator.

Artikel 8 – Privacy

8.1 Algemeen:

Bij de registratie en deelname aan de Wedstrijd deelt u aan de Organisator persoonsgegevens mee. De gegevens van de Deelnemers die zich registreren worden opgenomen in het bestand van de Organisator.

8.2 Verantwoordelijke – Wet – Aangifte:

De Organisator verwerkt deze persoonsgegevens in alle omstandigheden met respect voor de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 die de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europese Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna: “Privacywet”) en ook Boek XII van het Wetboek Economisch Recht betreffende de elektronische handel.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de Organisator, C.V.B.A. De Meuter Paul Elektriciteit, Industriepark 13B, 2220 Heist-op-den-Berg.

Een verklaring werd ingediend bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.

De algemene Privacyverklaring van de Organisator is integraal van toepassing op deze Wedstrijd en is te vinden op: https://www.dmlights.be/privacyPage.l

De bedoelde persoonsgegevens omvatten de naam en de review van de Deelnemer. U garandeert de correctheid en volledigheid van deze gegevens.

8.3 Doeleinde:

Uw gegevens worden verzameld met als doel het goede verloop van de Wedstrijd te kunnen verzekeren, in het bijzonder de mogelijkheid om met u in contact te treden met betrekking tot uw deelname, om de Prijzen op een efficiënte wijze te kunnen overhandigen.

De Organisator behoudt zich het recht voor om uw gegevens aan derden door te geven.

8.4 Rechten:

U beschikt over het recht van toegang, wijziging en rechtzetting of verwijdering van uw gegevens. Dit recht kan worden uitgeoefend door een e-mail te richten aan de Organisator op mailing@dmlights.be. Indien u de gehele of gedeeltelijke verwijdering van uw gegevens vraagt voor het einde van de Wedstrijd, zodat de Organisator u niet meer kan contacteren, kan uw deelname ongeldig worden verklaard en kunt u alle recht op enige Prijs verliezen.

Artikel 9 – Conflicten

9.1 Klachten:

Elke klacht in verband met deze Wedstrijd moet per e-mail verstuurd worden uiterlijk binnen de 8 werkdagen volgend op het einde van deze Wedstrijd naar mailing@dmlights.be.

De Deelnemer verbindt zich ertoe in geval van discussie aangaande de toepassing of interpretatie met betrekking tot huidig Reglement eerst een minnelijke oplossing na te streven in overleg met de Organisator alvorens een gerechtelijke procedure op te starten.

In geen geval zullen klachten verbaal of telefonisch behandeld worden.

Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn, zullen niet behandeld worden.

Bij iedere klacht zal de beslissing van de Organisator bindend zijn en zal hiertegen geen verhaal mogelijk zijn.

Wanneer een van de bepalingen van dit Reglement nietig of ongeldig beschouwd zou worden, blijven de andere bepalingen van dit wedstrijdreglement onverkort gelden.

9.2 Recht & Rechtbank:

Huidig Wedstrijdreglement is onderworpen aan het Belgisch recht.

 

© 2000 - 2018(Elektriciteit Paul de Meutter CV)

De inhoud van deze website, met inbegrip van handelsmerken, octrooien, copyrights, databaserechten, tekeningen en modellen, afbeeldingen, bedrijfs- en/of productnamen en/of andere (intellectuele eigendomsrechten), zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die behoren tot dmlights of een rechtmatige derde. U mag geen beschermde inhoud zoals beschreven in dit artikel, gebruiken en/of wijzigen, met inbegrip van kopiëren, uitlenen, reproduceren, elk gebruik van dmlights database inhoud of elk gebruik op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van dmlights. Elke inbreuk wordt vervolgd op grond van de geldende wetgeving.